Anasayfa / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) / Ders İçerikleri
INS 501 Mühendsilikte Proje Yönetimi (3+0) 3, 8 AKTS
Projeler ve kurumlar. Paydaşlar, strateji ve başarı. Başlangıç planlaması. Zaman planlama. Kritik zincir yaklaşımı, Maliyet ve fayda, Paydaşlar ve kalite, Risk ve fırsat yönetimi, Projelerde yönetim ve liderlik. Tedarik zinciri.
INS 593 Seminer (0+0) 0, 10 AKTS
Öğrenciler endüstri mühendisliği ile ilgili konularda hazırladıkları seminer çalışmasını herkesin katılımına açık olarak sunacaklardır.
INS 503 İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler   (3+0) 3, 8 AKTS
Sayısal problemler; sayısal problem çözümleri; Özdeğer problemleri; kuvvet yöntemi; doğrusal olmayan denklem sistemleri; Gauss Eliminasyon yöntemi; Sayısal türev; sayısal integral
INS 502 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı  (3+0) 3, 8 AKTS  
Depreme dayanıklı yapı imaaltında, tasarım aşamasında depreme dayanıklı yapı tasarımı öncelikli yer tutmaktadır.Derste, afet bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin irdelenmesi, yapısal düzensizliklerin, taşıyıcı sistem oluşturma kriterlerinin temel ilkelerinin, süneklilik kavramının tartışılması amaçlanmıştır.
INS 504 Nonlineer Yapısal Analiz ve Taşıma Gücü  (3+0) 3, 8 AKTS  
Malzeme ve geometrik nonlinearitesi olan yapıların analizinde teori, modelleme ve hesaplama yöntemleri. Nonlinearitenin incelenmesi. Statik ve dinamik yükler altında çözümler. Elastik olmayan malzemelerde ve elemanlarda modelleme. Büyük deformasyonlar. Stabilite analizi. Uygulamalar.
INS 590 Yüksek Lisans Tezi (0+0) 0, 20 AKTS
Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel ve Nitel yöntemler arasındaki farklar, Araştırmaların gözden geçirilmesi, Araştırmalarda rapor hazırlama, Araştırmalarda giriş bölümünün yazılması, Araştırmalarda yöntem bölümünün yazılması, Araştırmalarda bulgular ve yorum bölümünün yazılması, Araştırmalarda tartışma bölümünün yazılması, Araştırmalarda sonuç ve öneri bölümünün yazılması, Genel değerlendirme.
INS 591 Yüksek Lisans Tezi (0+0) 0, 30 AKTS
Konunun araştırılması, ilgili alan taraması, çalışmanın yazılması, değerlendirme ve notlandırma
INS 599 Bitirme Projesi (0+0) 0, 16 AKTS  
Konunun araştırılması, ilgili alan taraması, çalışmanın yazılması, değerlendirme ve notlandırma 
INS 507   Yüksek Mukavemet (Plak, Kabuk Teorisi)  (3+0) 3, 7 AKTS
Giriş, çeşitli plak teorileri. İnce elastik kabuk teorisinin genel matematikselformülasyonu. Lineer membran ve eğilme teorileri; sonlu şekil değiştirmeteorileri. Basık kabuklar; seçilmiş statik ve dinamik problemler, yeni araştırmalar. 
INS  505  İleri Betonarme  (3+0) 3, 7 AKTS
Betonarme kirişlerde burulma. Narin kolonlar. Yapısal duvarlar. Tek ve çift yönlü döşemeler. Döşeme sehimi. Temeller. Betonarme yapıların ve elemanların sismik davranışı. İstinat duvarları, kirişsiz döşemeler, kirişli ve kirişsiz radye temeller, kazık temeller, merdivenler
 
SEÇMELİ DERSLER
 
INS506 İleri Yapı Malzemeleri  (3+0) 3, 7 AKTS
Yapı Malzemeleri Tipleri, Malzeme Davranışı, Yapı çeliği ile güçlendirilmiş betonarme davranışı
Polimer betonlar; Lateks (Kauçuk) modifiye betonlar  Pişmiş kil ürünleri; tuğla, kiremit, refrakter malzemeleri Bina Su, ısı, ses ve yangın yalıtım ürünleri Geleceğin yapı malzemeleri.
INS508 Öngermeli Beton     (3+0) 3, 7 AKTS
Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngermeteknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü.
INS510 İnşaat Sözleşmeleri (3+0) 3, 7 AKTS
Sözleşme çeşitleri; Sözleşme dökümanları; Kamu ihale sözleşmeleri mevzuatı; Sözleşmelerde değişiklik yapma; Sözleşmenin feshi; İşe başlama işlemleri; İş yerinin sigortalanması; Hakediş düzenlenmesi.
INS512 İleri Çelik Tasarımı  (3+0) 3, 7 AKTS
LRFD tasarım yöntemi, Örgülü kolonlar, Kompozit eğilme elemanları, Depreme dayanıklı tasarım
INS514 Yöneylem Araştırması  (3+0) 3, 7 AKTS
Modellemeye giriş, doğrusal programlamaya giriş, grafik çözüm, simpleks algoritması, ulaştırma modelleri, atama modelleri, tam sayılı programlamaya giriş, gezgin satıcı problemi, ağ modelleri.
INS516 Ulaştırma I (3+0) 3, 7 AKTS
Genel bilgiler, yarma ve dolgu hacimleri, kütleler diyagramı ve optimum toprak dağıtımı, kazı yöntemleri, kazı araçları, damperler, demiryolu mühendisliğine giriş, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı, üstyapının imalatı.
INS518 Yapı Dinamiği  (3+0) 3, 7 AKTS
Yapı dinamiğine giriş; tek serbestlik dereceli sistemler; serbest titreşim analizi; harmonik yük altında davranış; şok yük altında davranış; dinamik yük altında davranış; çok serbestlik dereceli sistemler; yapısal kodlama tekniği; yapı sistemlerinin deprem analizi; uygulamalar
INS520  Karayolu Ulaşım Ağlarında Tünel İşletim Sistemleri (3+0) 3, 7 AKTS
Tünellerdeki Trafik Sistem Analizi, Tünel Aydınlatma Sistemleri, Tünel Havalandırma Sistemleri, Tünel Trafik Sinyalizasyonu, Tünel Enerji temin Sistemleri, Tünel Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri, Tünel Radyo Sistemleri, Tünel Otomasyonu
INS 522 Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri  (3+0) 3, 7 AKTS
Su getirme ve kullanılmış suların uzaklaştırma sistemleri, su ve kullanma suyu miktarları, akım karakteristikleri, yüzeysel ve yeraltı sularının toplanması, iletimi, biriktirilmesi ve dağıtılması, kullanma sularının toplanması, mecralarda ve kanal ağının özel yapılarında akım, kanal sistemlerinin hesabı
INS 524 İçme Suyu Arıtma Sistemleri (3+0) 3, 7 AKTS
Giriş, arıtım metodu, biriktirme, havalandırma, yumuşaltma, çökeltme, filtrasyon, dezenfeksiyn, koku ve tat kontrolü, demir ve mangan giderilmesi, sertlik giderme, iyon değiştirme, suların agresif özelikleri ve stabilizasyonu
INS 526 Atiksu Arıtma Sistemleri (3+0) 3, 7 AKTS
Genel arıtma bilgisi, atık su karakteristikleri ve analizleri, atık su arıtmanın mikrobiyolojisi, atık su arıtma proje kriterleri, fiziksel atık su arıtma, kimyasal atık su arıtma, biyolojik atık su arıtma, çamur arıtma, atık suların arazide arıtılması
INS 528 Zemin İyileştirme Teknikleri (3+0) 3, 7 AKTS
Sığ stabilizasyon: Katkısız stabilizasyon (Kompaksiyon, mekanik stabilizasyon, drenaj vb. ) . Katkılı stabilizasyon (Kireç, çimento, bitüm, uçucu kül vb. stabilizasyonu) . Derin stabilizasyon: Ön yükleme yöntemi, kum drenleri ile ön yükleme yöntemi, eloktro-ozmoz yöntemi, ısıl stabilzasyon, derin kompaksiyon, derin titreşim (vibroflotasyon) , geosentetiklerle stabilizasyon.
INS 530 Yapı Mühendisliği I (3+0) 3, 7 AKTS
Yapı endüstrisinin profili; şirket ve şantiye organizasyonu ve yapı kontratlarının türleri. Yapı projelerinin planlama ile ilgili hususları; yönetim ve organizasyon, ihaleye çıkma süreçleri, tedarik zinciri entegrasyonu, risklerin yönetilmesi, planlama süreçleri ve teknikleri.
INS 509 Tarihi Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirme Yöntemleri (3+0) 3, 7 AKTS
Tarihi yapılar konusunda bilgi; yapıların tarihçesi; yapım teknikleri; yapı malzemeleri; yapılarda hasar durumunun incelenmesi; yapılar için güçlendirme önerileri; yapıların belgelenmesi; uygulamalar.
INS 511  Kıyı ve Liman Yapılarının Tasarımı      (3+0) 3, 7 AKTS
Kıyı ve Liman Yapılarının planlanması, projelendirilmesi, modellenmesi ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi sunmak
INS 513 İleri Trafik Mühendisliği  (3+0) 3, 7 AKTS
Trafik Mühendisliği parametrelerinin hızlı gözden geçirilmesi. Kapasite ve hizmet seviyesi kavramlarının açıklanması.İki şeritli yollar, bölünmüş yollar ve otoyollar için hizmet seviyesi kavramı, analiz kriteri üzerine temel bir anlayış geliştirme. Sinyalize kavşakların hizmet seviyesi ve gecikme kavramlarının tartışılması. Kaza analizleri ve yol güvenliği kavramlarının değerlendirilmesi.
INS 515 Arazi Kullanim Etigi ve Yönetimi  (3+0) 3, 7 AKTS
Uzaysal yapının bölgesel ve arazi kullanım tanımları, üç boyutlu uzay-iki boyutlu arazi, refah kaynağı olarak arazi, nüfus ve kentsel büyüme, kiralama ve yararlılık, arazi kullanım modellerindeki değişkenler.
INS 517 Yapı Mühendisliği II (3+0) 3, 7 AKTS
Yapı projelerinin proğramlanması ve kontrolü: yapı imalatında ardışık adımlar, metod raporlaması, emniyetli çalışma koşulları için planlama, proje ve nakit akışı planlaması. Verimlilik, kalite, sağlık ve emniyetle ilgili konular. Yapı ile ilgili ekipmanlar; seçim kriterleri.
INS 519 İnşaat Çukurları, İksa Sistemleri ve Gömülü Yapılar  (3+0) 3, 7 AKTS
Giriş, yöntem ve temel bilgilerin açıklanması / Dayanma yapıları / Toprak absınçalrı, çeşitli teoriler / Rijit dayanma yapıları / Donatılı Zemin / Esnek dayanma yapıları / Ankrajlar / Tüneller / Uygulama örnekleri ve tartışma / Genel Değerlendirme
INS 521 İnşaat İşletmeleri Hukuku (3+0) 3, 7 AKTS
Hukuk kavramı, Hukukun kaynakları; Hukuk Yaptırımları; Kişiler, Borç ilişkisi, Haksız Fiil; Sözleşme, Sözleşme türleri; Tüketicinin korunması; Tüketici sözleşmeleri; Ticari kurallar; Haksız rekabet; Kıymetli Evrak Tanımı ve Türleri; Emre Muharrer Senet (Bono); Çek ve Özellikleri; Çekle Ödeme ve Sonuçları; Karşılıksız çek; Ticaret Şirketleri; Şahıs işletmesi, Genel olarak anonim şirketler; Anonim şirketler; Limitet Şirketler; Sermaye piyasası; Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
INS 523 İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi (3+0) 3, 7 AKTS
Yapı üretim sürecinin farklı aşamalarında maliyeti etkileyen kararlar, maliyet tahmini ve maliyet planlamasının önemi, tasarım aşamasında maliyet tahmin yöntemleri (parametrik yöntemler, fonksiyonel elemanlara dayalı yöntemler, yapım işlemlerine dayalı yöntemler, kaynaklara dayalı yöntemler); teklif verme sürecinde maliyet tahmini öncesi çalışmalar, yapım süreci içinde maliyet hesabı ve kontrolü, bilgisayar destekli maliyet tahmini (BDMT) modelleri ve sınıflandırılması, ön tasarım ve detaylı tasarım, ihale-teklif, hakediş hazırlama ve kontrol aşamasında kullanılan BDMT modelleri