Anasayfa / İş Sağlığı Ve Güvenliği Ana Bilim Dalı / İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli) / Ders İçerikleri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 

ISG501 İş Hukuku (3-0-3), 6 AKTS 
Hukuk Kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, toplu (kolektif) iş hukuku 

ISG502 Güvenlik Mühendisliği (3-0-3), 6 AKTS 
Kalite, Kalite Güvenilirlik İlişkisi, Güvenilirlik Mühendisliğinin Temel Kavramları ve Tanımları, Güvenilirlik Matematiği, Güvenilirlik ve Bakım Faaliyetlerinin İlişkilendirilmesi, Temel Güvenilirlik Hesaplamaları, Tahmin ve Kestirim, Ömür Dağılımları, Güvenilirlik Testi ve Planlama, Sistem Güvenilirliği, Güvenilirlik için Tahmin, Üretimde Güvenilirlik. 

ISG503 İş Güvenliği Mevzuatı (3-0-3), 6 AKTS 
Kalite, Kalite Güvenilirlik İlişkisi, Güvenilirlik Mühendisliğinin Temel Kavramları ve Tanımları, Güvenilirlik Matematiği, Güvenilirlik ve Bakım Faaliyetlerinin İlişkilendirilmesi, Temel Güvenilirlik Hesaplamaları, Tahmin ve Kestirim, Ömür Dağılımları, Güvenilirlik Testi ve Planlama, Sistem Güvenilirliği, Güvenilirlik için Tahmin, Üretimde Güvenilirlik. 

ISG504 Risk Yönetimi (3-0-3), 6 AKTS 
Risk Mühendisliği Kavramı, Risk Tanımı, Mühendislik Tasarımlarının Limitlerinin Belirlenmesi, Risk Değerlendirme, Risk Mühendisliğine Yönelik Tasarım, Riskin Kabul edilebilirliği, Risk-Maliyet İlişkisi, Riskin Çizelgelenmesi, Bütünleşik Risk Yönetimi 

ISG505 Olasılık ve İstatistik (3-0-3), 6 AKTS 
Betimleyici İstatistik, Frekans Dağılımları, Merkezilik ve Yayılım Ölçütleri, Olasılık Kavramı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Beklenen Değer Kavramı, Bazı Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları,Örnekleme teorisi, Tahmin teorisi, Hipotez testleri, Ki-Kare uygunluk testleri, Doğrusal regresyon ve korelasyon. 

ISG506 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi (3-0-3), 6 AKTS 
Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, Tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, Tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri. 

ISG507 Atık Giderme Tesislerinde İş sağlığı ve Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
Katı ve çevresel atık yönetiminin prensipleri, çevresel atıkların yönetimi ve tanımlanması, çevresel atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Atıklardan enerji kazanımı, Atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri. 

ISG508 İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri (3-0-3), 6 AKTS 
Yangın nedir? Neden patlama olur? Yangın yönetmeliğinin incelenmesi, yangında organizasyon / haberleşme teknikleri / yangından korunma yöntemleri, yanma ve yanmanın yapısı, yangının seyri, yanıcı maddeler-alevlenme noktası, parlama noktası, yanma oranı, yanma üçgeni, yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması, işyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve mesafeler, depolama düzeni, yangın söndürme sistemleri, portatif yangın söndürücüler, yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, yönetici, mühendis, usta ve formen, işçilerin yangına karşı görev ve sorumlulukları. 

ISG509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Metotları (3-0-3), 6 AKTS 
Çalışma Ortamı Gözetimi, İşyeri Bina ve Eklentileri, Korunma Politikaları, Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Çalışma Yaşamında Özel  Politika Gerektiren  Gruplar, Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması, Çalışma Hayatında Etik. 

ISG510 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kontrol Ölçüm ve Dokümantasyon (3-0-3), 6 AKTS 
İSG Yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler, Periyodik kontrol ve ölçümler, İSG ile ilgili dokümantasyon, İşyerinde İSG örgütlenmesi, İstatistiklerle ISG, İSG alanında iletişim ve eğitim teknikleri 

ISG511 Risk Değerlendirmesi (3-0-3), 6 AKTS 
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Maden İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum Planları, İSG Katip uygulamaları 
 
ISG512 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Hukuk, İş Hukuku, Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

ISG513 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (3-0-3), 6 AKTS 
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, İş Kazaları, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, İSG' de Radyasyon ve Etkileri, Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim, Araştırma Yöntemleri 

ISG520 İleri Ergonomi (3-0-3), 6 AKTS 
Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, insan-makine sistemleri ve özellikleri; çevre faktörleri; aydınlatma, gürültü, ortam ısısı, titreşim, zararlı maddeler; yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri; mola sürelerini hesaplama şekilleri; iş eğitimi kavramı; monotonluk kavramı; öğrenme kavramı; antropometri kavramı 

ISG521 Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
İş güvenliği yönetim standartlarının temel performans ve gereklilikleri ile Çalışan katılımı Proses güvenliği eğitimi Operasyon prosedürleri Eğitim Proses risk analizleri Mekanik entegrasyonu Güvenlik hazırlıkları Acil durumlarda planlama Kaza araştırmaları 

ISG522 Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme  (3-0-3), 6 AKTS 
Risk Mühendisliği Kavramı, Risk Tanımı, Mühendislik Tasarımlarının Limitlerinin Belirlenmesi, Risk Değerlendirme, Risk Mühendisliğine Yönelik Tasarım, Riskin Kabul edilebilirliği, Risk-Maliyet İlişkisi, Riskin Çizelgelenmesi, Bütünleşik Risk Yönetimi 

ISG523 Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği  (3-0-3), 6 AKTS 
Mühendislik sistemlerine giriş. Elektrik Mühendisliğine Giriş. Enerji. Gündelik yaşamda elektrik sistemleri. Elektrik sistemlerindeki olası korumalar. İş güvenliği tanımı ve yasal mevzuatı. Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği, olası önlemler. İş güvenliği mevzuatında elektrikle ilgili konular. Gündelik yaşamda meydana gelebilecek elektrikle ilgili iş kazaları ve bunları önleme yolları. Vaka analizi. 

ISG524 İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
İşçi, işveren, işyeri, sigorta gibi temel kavramların mevzuata göre tanımı, koruyucu güvenlik önlemleri, yangın önlem ve müdahaleleri, kaza istatistik ve önlemleri, olaylara müdahale, yasal sorumluluk ve cezaların vakalar üzerinde tartışılarak anlatılması. 

ISG525 Taşıma, İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
Lojistikte taşımacılığın yeri ve önemi / Lojistikte depolamanın yeri ve önemi / Taşıma modları ve modlar arası taşımacılık / Karayolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Demiryolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Denizyolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Havayolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Araç yüklemede temel konular ve iş güvenliğinin önemi / Depo tasarımı ve depo tasarımında iş güvenliği açısından önemli noktalar / Depo operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği / Depolamada 5S yaklaşımı ve faydaları / Depo raf sistemleri ve iş güvenliği / Depo içi iletim sistemleri ve iş güvenliği / Dağıtım ağlarında temel iş sağlığı ve güvenliği konuları 

ISG526 Kimya Sanayinde İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
Kritik sıcaklık ve sıvı fazda hacım değişimleri, faz değişikliği ile patlamalar, yanma reaksiyonları ile patlama ve yangın, alt ve üst yanma sınırları, parlayıcı kimyasal maddelerin parlama noktaları. İçten yanma ve toz patlaması, Basınçlı Kapların Güvenliği, Yangın ve Patlamalara Karşı Korunma ve Müdahale Yöntemleri, Tehlikeli Kimyasallar, Çevresel Korunma, Buhara karşı korunma, Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi, İlk Yardım Önlemleri, Meslek Kazaları, İş Kazaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Yasalar ve Kurallar, Kimya sanayiinde risk analizi, atık ve tehlikeli kimyasalların yönetimi. iş sağlığı ve güvenliğinde mühendisin etik ve yasal sorumlulukları, 

ISG527 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
Tekstil sanayinde tehlikeler ve riskler, Kas ve iskeletle ilgili düzensizlikler ve hastalıklar, kimyasal maddelere maruziyet, toz ve elyaf (lif)'a maruziyet, biyolojik maddelere maruziyet, füzüksel maddelere maruziyet, Tekstil sanayinde kazalar, Tekstil sanayinde karşılaşılan psikolojik etmenler, Kanun ve hükümler, Adım adım risk değerleme, Tekstil sanayinde çalışan bayanların sağlık ve güvenliklerinin yönetilmesi 

ISG528 Hizmet Sektöründe İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
İş güvenliğinin tanımı, önemi ve amacı, iş güvenliğinin temel prensipleri, tehlike ve tehlikeye girme, iş güvenliği psikolojisi, kanun ve yönetmelikler, iş kazaları ve meslek hastalıkları 

ISG529 İnsan-Makine Sistemleri (3-0-3), 6 AKTS 
İnsan-Makine Sistemlerinin temel kavramları, Modern Ergonominin temel konuları, El ile taşımada temel biyomekanik özellikler, İş Fizyolojisi, İş Psikolojisi ve Zihinsel İş yükü, İş Sistemlerinde Karar Verme, Motivasyon ve İş Tatmini,İnsan– makine arası etkileşim, Antropometri 

ISG530 Endüstriyel Psikoloji (3-0-3), 6 AKTS 
Endüstriyel psikolojinin temel konuları; Endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; İş analizi; Personel seçimi prosedürleri; İnsan becerilerinin ölçümü; Personel eğitimi ve geliştirme; Kariyer planlama; İş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; İletişim ve liderlik. 

ISG531 Organizasyonel Davranış (3-0-3), 6 AKTS 
Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü. 

ISG532 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0-3), 6 AKTS 
İnsan kaynakları yönetimi kavramı ve amacı, İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesi, İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, İş analizleri ve iş dizaynı, İnsan kaynakları planlaması, İnsan kaynakları temin ve seçimi, Eğitim yönetim sistemleri, Performans yönetim sistemleri, Kariyer planlama, Ücret sistemleri, İş değerlendirme, İş gören sağlığı ve güvencesi, İşçi-işveren ilişkileri, İnsan kaynakları bilgi sistemleri 
 
ISG533 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu (3-0-3), 6 AKTS 
Yönetim kavramı ve yönetimin gelişimi / Yönetimin ilkeleri ve fonksiyonları / Yönetici kavramı ve liderlik / Yönetim yaklaşımları / Değişim mühendisliği / Öğrenen organizasyonlar / Yalın yönetim 

ISG534 Kararların Modellenmesi ve Analizi (3-0-3), 6 AKTS 
Dersin konuları arasında yönetim destek sistemlerinin değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel karar verme, insanda problem çözme ve karar süreçleri, karar vermenin normatif ve davranışsal modelleri, karar verme süreçleri, karar modelleme ve destekleyici kararlar, karar destek sistemlerinin inşası ve geliştirme araçları, yönetim destek sistemlerinin entegrasyonu ve uygulama örnekleri yer almaktadır. 

ISG535 Tesis Tasarımında İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
Tesis Tasarımının Tanımı/ Tesis Tasarımında İş Güvenliğinin Önemi / Tesis Tasarımının Fonksiyonları / Tesis Tasarımının Amaçları / Tasarımın Kapsamı / Endüstri Tiplerinin Tesis Tasarımına Etkileri / Makine Yerleştirme Metodları / Kısımların Yerleştirilmesi Metodları 
 
ISG536 Entegre Kalite Yönetim Sistemleri (3-0-3), 6 AKTS 
Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş,Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramları, Kalite Felsefeleri ve Sistemleri,Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi,Süreç İyileştirme Süreç Ölçüm Sistemleri,Altı Sigma,İstatistiksel Uygulamalar,Altı Sigma ve Tasarım,Entegre Kalite Yönetim Sistemleri,Diğer Kalite Yönetim Sistemleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite İle İlgili Genel Bir Değerlendirme 

ISG537 Bakım Onarımda İş Güvenliği (3-0-3), 6 AKTS 
Bakım ve ISGüvenliği Kavramı, Bakım ve Güvenlik Yönetimi, Planlı Bakım, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım, Toplam Üretken Bakım, Bakım Planlama Prensipleri, Bakım Çizelgeleme Prensipleri, Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi 

ISG538 Ürün Güvenliği ve Standartlar (3-0-3), 6 AKTS 
Dersin Tanıtımı Giriş, Ürün Güvenliğinde Temel Kavramlar Ürün Güvenliğinde Sorumluluk, Tüketici Hakları Standardizasyon, Ürün Güvenliğinde Standartlar Ürün Güvenliğinde CE Belgesi Gıda Güvenliği ve ISO 22000 Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Ürün Güvenliği Tekstil ve Konfeksiyonda Ürün Güvenliği Kozmetik Ürünlerin Güvenliği Çocuk Ürünleri ve Oyuncaklarda Ürün Güvenliği Sağlıkta Ürün Güvenliği Elektrikli Ekipman Ürün Güvenliği, Asansör Güvenliği Diğer Bazı Ürünlerin Güvenliği. 

ISG539 Değişim Yönetimi (3-0-3), 6 AKTS 
İsg personel seçimi, İsg personel performans kriterleri, İsg süreç yönetimi (plan,prosedür,talimat), İsg değişim süreç analizi ve yönetimi 

ISG540 Entegre Yönetim Sistemleri (3-0-3), 6 AKTS 
ISO 9000 Serisi( Kalite yönetim sistemleri), ISO 14001 Serisi (Çevre Yönetim Sistemleri), OHSAS 18000 Serisi (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri) 

ISG541 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji (3-0-3), 6 AKTS 
İş Hijyeni, Fiziksel Risk Etmenleri, Kimyasal Risk Etmenleri, Biyolojik Risk Etmenleri, Toksikoloji, Çevre Koruma, Yangın 

ISG542 İş Güvenliği ve Mühendislik (3-0-3), 6 AKTS 
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri, Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
ISG544 Araştırma Yöntemleri (3-0-3), 6 AKTS 
'Araştırma' kavramının temelleri ile bu temelleri kullanan bilimsel nitelikli sözel ve sayısal metodları 
 
ISG590 Yüksek Lisans Tezi (0-0-0), 20 AKTS 
Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel ve Nitel yöntemler arasındaki farklar, Araştırmaların gözden geçirilmesi, Araştırmalarda rapor hazırlama, Araştırmalarda giriş bölümünün yazılması, Araştırmalarda yöntem bölümünün yazılması, Araştırmalarda bulgular ve yorum bölümünün yazılması, Araştırmalarda tartışma bölümünün yazılması, Araştırmalarda sonuç ve öneri bölümünün yazılması, Genel değerlendirme. 
 
ISG591 Yüksek Lisans Tezi (0-0-0), 30 AKTS 
Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel ve Nitel yöntemler arasındaki farklar, Araştırmaların gözden geçirilmesi, Araştırmalarda rapor hazırlama, Araştırmalarda giriş bölümünün yazılması, Araştırmalarda yöntem bölümünün yazılması, Araştırmalarda bulgular ve yorum bölümünün yazılması, Araştırmalarda tartışma bölümünün yazılması, Araştırmalarda sonuç ve öneri bölümünün yazılması, Genel değerlendirme. 

ISG593 Seminer (0-0-0), 10 AKTS 
Öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda hazırladıkları seminer çalışmasını herkesin katılımına açık olarak sunacaklardır.